Odpady medyczne, azbest, baterie – dlaczego ich prawidłowa utylizacja jest tak ważna?

Zdrowie

Wiele słyszy się o odpadach niebezpiecznych, zwraca się uwagę na ich szkodliwość oraz uczula się, aby nie wyrzucać ich do zwykłego kosza na śmieci i nie gromadzić wraz z pozostałymi odpadami. Unieszkodliwianie tychże odpadów jest głównym celem ochrony środowiska. Wciąż jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co rozumiemy przez pojęcie odpadów niebezpiecznych, i jakie skutki mogą nieść one dla środowiska.

Zagrożenie dla ludzi i środowiska

Odpady niebezpieczne mogą mieć formę cieczy, ciała stałego, a także gazu. Stanowią produkt uboczny działalności gospodarczej lub bytowej człowieka i zawierają substancje niebezpieczne lub potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt. Zagrożenie spowodowane jest przede wszystkim właściwościami fizycznymi lub chemicznymi.

Nieprawidłowe gospodarowanie tą grupą odpadów może przyczynić się do znacznego zanieczyszczenia środowiska, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Przede wszystkim więc należy umieszczać je w specjalnych pojemnikach i miejscach składowania, izolując w ten sposób od otoczenia. Niesegregowane odpady niebezpieczne mogą reagować fizykochemicznie i chemiczne, a także stwarzają sprzyjające warunki do namnażania się bakterii chorobotwórczych i wirusów, które łatwością mogą przenosić gryzonie, owady czy ptaki.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Wśród odpadów niebezpiecznych wyróżnić należy odpady medyczne i weterynaryjne – stanowią one zaliczaną do najbardziej kłopotliwych grup odpadów, ponieważ są zakaźne. Jak sama nazwa wskazuje powstają w wyniku leczenia ludzi i zwierząt, lecz także poprzez przeprowadzanie badań i doświadczeń wykonywanych w placówkach naukowych i medycznych, są to m.in. zużyte opatrunki i igły, przeterminowane leki, chemiczne odpady niebezpieczne, odpady radioaktywne, a także organy i tkanki – często o charakterze zakaźnym. Przepisy obecnie jako jedyną dozwoloną formę utylizacji odpadów medycznych dopuszczają spalanie, jednak zanim odpady trafią do spalarni, już w miejscu powstawania muszą być gromadzone w odpowiednich workach i pojemnikach, a następnie wstępnie magazynowane w pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Ich odbiór powierzyć należy firmie zajmującej się transportem odpadów medycznych.

Azbest

Produkcja azbestu obecnie jest zakazana, natomiast jeszcze paręnaście lat temu był to materiał powszechnie stosowany w budownictwie. Na mocy przepisów eternit do 2032 roku ma zostać usunięty ze wszystkich obiektów w Polsce, ponieważ jego niewidzialne dla oczu cząsteczki dostające do powietrza powodują choroby układu oddechowego i nowotwory. Utylizację azbestu należy powierzyć specjalistycznej firmie, która bezpiecznie go demontuje i oddaje do miejsca składowania.

Baterie i akumulatory

Baterie są szkodliwe dla środowiska ponieważ zawierają substancje takie jak ołów i jego związki, kwas siarkowy, związki metali ciężkich, polipropylen i ebonit, które doprowadzają do skażenia gleby i wód. Baterie i akumulatory zbiera się więc w specjalne pojemniki, a następnie poddaje się je recyklingowi.

Źródło: EMKA – Odpady weterynaryjne

Lost Password